Zasady przetwarzania danych osobowych
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Natalia Bokuń nordesign z siedzibą w Komorwie przy ul. Moniuszki 15, 05-806 Komorów (dalej „my” lub „nordesign”), właściciel sklepów internetowych dostępnych pod następującymi adresami: www.ilumina.pl, www.lampyinnolux.pl (dalej łącznie jako „Nasze Sklepy”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wyznaczyliśmy jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować napisz do nas wiadomość e-mail na adres: ilumina@ilumina.pl lub prześlij list na adres naszej siedziby: Natalia Bokuń nordesign, ul. Moniuszki 15, 05-806 Komorów z dopiskiem: ,,Dane osobowe”.

Dodatkowo, w trybie art. 37 RODO, powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej jako ,,IOD”) w osobie Natalii Bokuń. Adres kontaktowy do IOD to: (natalia.bokun@ilumina.pl).

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta na stronie internetowej jednego z Naszych Sklepów, w trakcie odbytej rozmowy telefonicznej, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w Naszym Sklepie.

Dodatkowe dane osobowe dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania lub Twojego numeru NIP (jeśli prowadzisz firmę), otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją umowy sprzedaży za pośrednictwem Naszego Sklepu.

Twoje dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi przez Ciebie reklamacjami oraz w ramach Twojego kontaktu z naszym personelem w innych sprawach.

Twoje dane osobowe mogą nam również zostać przekazane przez podmioty trzecie, na Twoją prośbę. Dotyczy to sytuacji, w której chcesz się zarejestrować w naszym sklepie internetowym z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych i naszych Kontrahentów, np. Facebook,  Google +. W przypadku korzystania z możliwości zalogowania się z wykorzystaniem funkcjonalności któregokolwiek z takich Kontrahentów, najpierw zostaniesz przez niego poproszony o potwierdzenie, że może on przekazać nam Twoje dane w zakresie niezbędnym do rejestracji w Naszym Sklepie. Za Twoją zgodą Kontrahent przekaże nam część Twoich danych dla potrzeb rejestracji w Naszym Sklepie. Dla dokończenia procesu rejestracji konieczne może być uzupełnienie Twojego profilu o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu konta w Naszym Sklepie będziesz mógł logować się do niego z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez naszych Kontrahentów.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nordesign?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania  z oferty Naszych Sklepów, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary w nim sprzedane. Obejmuje to również dostawę artykułów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży (jeżeli ich sobie zażyczysz), jak również umożliwienie Tobie skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi;
 2. zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 3. obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 4. obsługi wszelkich zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy lub telefonicznie);
 5. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem naszych usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu nordesign, którym jest:

 1. prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług nordesign,
 2. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 3. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 4. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych nordesign (Regulaminu sklepu oraz Zasad przetwarzania danych) oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 5. obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 6. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 7. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 8. prowadzenie badań i analiz pod kątem funkcjonalności platform handlowych Naszych Sklepów, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 9. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 
W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 1. adres e-mail, imię, nazwisko, adres, telefon (w przypadku konta zwykłego) lub
 2. adres e-mail, adres, firma (imię i nazwisko), telefon, NIP (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z oferty Naszych Sklepów.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Dodatkowo, przetwarzamy następujące identyfikujące Cię dane osobowe:

 1. historia transakcji (w tym co i kiedy zarezerwowałeś, kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności);
 2. Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności;
 3. Twój podpis;
 4. informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych sklepów internetowych (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies, o których mowa poniżej);
 5. numer IP, z którego komunikujesz się z nordesign;
 6. historia Twojej komunikacji z nami;
 7. informacje o źródłach pozyskania Twoich danych;
 8. Twoje reklamacje;
 9. Twoje opinie;
 10. dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail 
  lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym personelem (przy czym prowadzone rozmowy nie sąprzez nas rejestrowane);
 11. udzielone przez Ciebie zgody.
 
Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym.

Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).

Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w Naszym Sklepie lub brak możliwości dokonania zakupu.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 1. obsługa logowania - weryfikacja połączenia między Tobą a naszym serwerem. nordesign nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia;
 2. prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści;
 3. obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www);
 4. przedstawianie sprofilowanych ofert;
 5. statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

Niektóre podstrony Naszych Sklepów oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, znane również jako „puste gify”). "Web beacons" pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) urządzenia, na który załadowana została strona, na której "web beacon" został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Jakie masz uprawnienia wobec nordesign w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.);
 2. Prawo do poprawiania danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania;
 4. Prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (o oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji;
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) możesz poprosić nas, abyśmy eksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

O ile nie będziesz wymienionych powyżej praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru(od 25 maja 2018 roku jest to PrezesUrzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania umowy. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom:

 1. firmom przewozowym/transportowym – w celu dostawy zakupionego artykułu na adres, który wskazałeś w zamówieniu;
 2. serwisom odpowiedzialnym za naprawę zakupionych artykułów, w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
 3. firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić Nasze Sklepy oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.;
 4. agencjom marketingowym, które pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci, które pomagają nam tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz pomagają nam w bieżącej komunikacji z Klientami, w tym z Tobą;
 5. firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach – pomagają nam, jeżeli chcesz podzielić się swoją opinią o produkcie lub wrażeniami z korzystania z naszego sklepu internetowego lub sklepu stacjonarnego. Współpracujemy w tym zakresie z firmą Ceneo.pl Sp. z o.o.
 6. podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w przypadku realizacji transakcji płatniczych w związku z realizowanymi przez Ciebie zakupami, w tym obsługującym systemy płatności, np. PayPal, Dotpay.pl, Przelewy.24.pl czy Blue Media S.A.

Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia.

Chcielibyśmy również abyś wiedział, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia pseudonimizacji lub inne takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, podczas gdy my cały czas posiadamy Twoje dane i jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować.

Twoje dane osobowe w określonych przypadkach przetwarzamy nie jako administrator, lecz jako procesor, działający na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że nasi pracownicy w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych. Do tych przypadków należy realizacja roszczeń z tytułu gwarancji producenta.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 1. rejestracja w Naszym Sklepie – przez okres przez jaki jesteś zarejestrowany do czasu wypisania się z serwisu; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalności naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 2. cele marketingowe - przez okres przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 3. realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych i podatkowymi oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 4. usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych i podatkowymi oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 5. pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym Klientem oraz później przez okres 10 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (nie dokonywałeś ponownie zakupów);
 6. w przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. Profilowanie danych osobowych przez nordesign polega zatem wyłącznie na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

do góry
© Copyright 2018 Lampy Innolux. Wykonanie: HARDLIGHT.PL
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl